Aruanded

2017 |201620152014 |2013 | 2012 | 2011&vanemad

Pärast majandusaasta lõppu koostab juhataja raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.

Juhataja esitab aruanded kinnitamiseks nõukogule hiljemalt kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhataja aruanded audiitorile kontrollimiseks.

Majandusaasta aruande kinnitab nõukogu ja sellele kirjutavad alla nõukogu liikmed ja juhataja.

Juhataja esitab kinnitatud ja allkirjastatud majandusaasta aruande nelja kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates äriregistrile ja koopia Rahandusministeeriumile ning Riigikontrollile. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa.