Nõukogu protokollid

2018 |2017 |2016 |2015 | 2014 |  2013 | 2012 | 2011&vanemad

Nõukogu koosolek protokollitakse.
Nõukogu peab järgima riigivaraseaduse § 88 lg 3 alusel kehtestatud nõudeid nõukogu koosoleku protokollimisel ja protokolli kantavate andmete kohta, kui selline kord on loodud. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Protokollid, nõukogu otsused ja muud nõukogu tööd kajastavad dokumendid säilitab juhataja, kes korraldab nende säilitamise ja avalikustamise sihtasutuse koduleheküljel.

Nõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest, kui otsuses ei ole märgitud teistsugust jõustumise aega.

Nõukogu liikmed, kes on sihtasutusele oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju, vastutavad kahju hüvitamise eest nagu juhataja. Nõukogu liige vabaneb vastutusest sihtasutuse ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.

Erandkorras võib nõukogu teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.