Ajalugu

Eesti Puuetega Inimeste Koda asutati veebruaris 1993. Alljärgnevalt leiad ülevaate EPIKoja loomisest ning arengutest esimestel tegevusaastatel.

Esimene põhikiri

Eesti Puuetega Inimeste Koja esimene põhikiri kirjutati EV sotsiaalministri Marju Lauristini poolt alla 5.veebruaril 1993 ja kinnitati 26. veebruaril Sotsiaalministeeriumi käskkirjaga nr.52. EPIKoja avaistung peeti s.a. 23. aprillil. Avasõnades rõhutas minister: “Eesti ühiskond on puudega ühiskond, kuhu vana süsteem on jätnud sügavad jäljed nii mõttemaailma, seadusandlusesse ja igapäevasesse ellu. Kogu ühiskond vajab mõtteviisi muutust, humaansust. Puuetega inimeste probleemide lahendamisest oleneb Eesti ühiskonna nägu. Tegemata töid on palju – mida teha kõigepealt, kuidas õiglaselt otsustada – seda ei saa minister üksi teha. Vaja abilisi, vaja toetajaid. Uued seadused peaksid läbi käima mingi filtri – kas puuetega inimeste vajadusi on arvestatud. Sellepärast oleks neid vaja Kojas läbi arutada. Milliseid organisatsioone toetada, kuidas konflikte lahendada? Moraalne tugi Koja poolt ministrile. Kojal vaja ise otsustada, kuidas edaspidi oma tegevust seada nii, et oleks kõigile kasu.”

Invafondi loomine

Koja asutamisel nähti ette ka Invafondi loomine (Koja põhikirja punktid 6 ja 10). Koja teisel istungil leiti, et kogu riiklik rahaline toetus puuetega inimestele (s.h. ka hasartmängumaksu laekumistest) peab liikuma läbi Invafondi. Sellega tagatakse rahade sihtotstarbelisem kasutamine ja läbipaistvus.

Pöördumine peaministri poole

1993.a. detsembris pöördus EPIKoja president Hagi Shein kirjaga EV Peaministri poole, milles tutvustas puuetega inimestega seonduvat olukorda vabariigis ja palus kinnitada Invafondi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja põhikiri, mille kohaselt Koda tegutseks iseseisva üksusena.

Põhikirja kinnitamine

Ministeeriumi haldusalasse loodavate organisatsioonide põhikirja kinnitamine ei kuulunud valitsuse pädevusse ja seepärast asutab Sotsiaalminister oma määrusega nr. 32. 20. aprillil 1994. aastal ministeeriumi haldusalasse Eesti Puuetega Inimeste Koja ja kinnitab Koja põhikirja ning koosseisu. Sama määruse 5.punktiga tunnistatakse kehtetuks Sotsiaalministeeriumi 26.02.1993.a. käskkirjaga nr.52 kinnitatud EPIKoja põhikiri. Uue põhikirja 4.punkti alusel registreeriti EPIKoda 27.04.1994.a. Ettevõtteregistris nr. 01307456. EPIKoja põhikiri viidi vastavusse ja kinnitati 29.01.1997.a. uue 06.06.1996.a. vastu võetud mittetulundus-ühingute seadusega ja kanti 01.10.1997.a. mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse registrikoodiga 80014660.

Radikaalsed muutused

EPIKoja aluspõhimõtteid muudeti radikaalselt 13.05.1998.a. istungil vastuvõetud uue põhikirjaga. Sellel istungil kinnitatud ja 07.10.1998.a. registrisse kantud põhikirja kohaselt ei piirata enam liikmete arvu 20-ga, kuid liikmeteks ei saa enam olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, seega ka ministeeriumide esindajad. Liikmeteks võivad olla Koja põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad ning seadustega kooskõlas registreeritud puuetega inimeste vabariiklikud liidud, kohalikud puuetega inimeste kojad ning toetajaliikme staatuses teised juriidilised isikud, kelle tegevusvaldkonnas on töö puuetega inimestega. Liikmete esindajad esitavad volikirja osalemiseks Koja töös.

Seega on praegune koda katuste katuseks kõigile puuetega inimeste katusorganisatsioonidele, kes seda soovivad.