Koja juhatus

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib EPIKoja igapäevast tegevust 9-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse neljaks aastaks.

Juhatuse pädevuses on:

 • EPIKoja tegevuse juhtimine istungite vahelisel ajal ja üldkogu istungite otsuste elluviimine;
 • eelarve kinnitamine, selle täitmise jälgimine;
 • liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine; tegevuse aruande kinnitamine istungil;
 • istungite toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine, vajadusel esindatuse kvoodi otsustamine;
 • tegevjuhi ametisse nimetamine ning tegevdirektori ettepanekul tegevaparaadi kinnitamine;
 • EPIKoja esindamine;
 • otsused volituste andmise kohta;
 • muud seadustest tulenevad toimingud.

Juhatuse esimees, keda nimetatakse ka eestseisjaks, valitakse (nimetatakse) üldkogu istungil 4 aastaks. Eestseisja on juhatuse liige ning juhatuse esimees. Eestseisja pädevuses on:

 • juhatuse tegevuse korraldamine;
 • EPIKoja nimel tegutsemine ja esindamine ilma volituseta nii kodu- kui välismaal;
 • suhtlemine riigi ja valitsusasutustega;
 • volikirjade andmine juhatuse otsuste alusel;
 • allkirjaõiguse omamine EPIKoja nimel;
 • lepingute sõlmimine EPIKoja nimel;

Juhatuse esimees ehk eestseisja annab oma tegevusest aru üldkogu istungile ja juhatusele ning vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras. Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui 6 korda aastas ning kutsutakse kokku eestseisja, tegevjuhi või 3 juhatuse liikme kirjaliku motiveeritud taotluse alusel. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

Juhatuse protokollid:

Juhatuse koosoleku protokollid 2019

Juhatuse koosoleku protokollid 2018

Juhatuse koosoleku protokollid 2017

Juhatuse koosoleku protokollid 2016

Juhatuse koosoleku protokollid 2015

Juhatuse koosoleku protokollid 2014

Juhatuse koosoleku protokollid 2013

Juhatuse koosoleku protokollid 2012

Juhatuse koosoleku protokollid 2011 & vanemad