Üldkoosolek

EPIKoja kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

  • põhikirja muutmine;
  • eesmärgi muutmine;
  • juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe määramine ja tagasikutsumine;
  • revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;
  • juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
  • ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
  • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Ühingu üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kaks korda aastas:

  • majandusaasta aruande kinnitamiseks;
  • juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;

Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse kirjalikult igale liikmele vähemalt neliteist päeva ette.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuda teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate ühingu liikmete arvust. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

Üldkoosolekute protokollid:

Üldkoosoleku protokollid 2019

Üldkoosoleku protokollid 2018

Üldkoosoleku protokollid 2017

Üldkoosoleku protokollid 2016

Üldkoosoleku protokollid 2015

Üldkoosoleku protokollid 2014

Üldkoosoleku protokollid 2013

Üldkoosoleku protokollid 2012

Üldkoosoleku protokollid 2011 & vanemad